Ricardo Agustinelli
Diácono
Augusto Mena
Presbítero
Edson Monteiro